Лизинг

Лизнгът е финансов термин, с който се ознава правото на ползване на движимо имущество или недвидижим имот предоставен от лизингодател на друго лице (обикновено наричано лизингополучател или наемател) за ограничен или неограничен период от време, в замяна лизингополучателят получава изключително право на владеене върху предоставеното му имущество срещу възмездяване на лизингодателя чрез постоянни или предварително договорени плащания.